Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MISTER MAIL SERVICES.

Juni 2015

In deze algemene voorwaarden en in de Overeenkomst op grond waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt aan de volgende termen de volgende betekenis toegekend:

1. Definities.

Mister Mail: Mister Mail BV, gevestigd  aan de Ringweg 29, te 6271 AJ Gulpen.

Contractant: Degene met wie Mister Mail deze een Overeenkomst heeft gesloten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

Overeenkomst: Het document waarin de afspraken tussen Mister Mail en de Contractant zijn vastgelegd met betrekking tot de daarin omschreven door Mister Mail te leveren diensten.

Diensten: de door Mister Mail te verrichten werkzaamheden, waaronder Listhosting Services en Electronic Direct Marketing.

Adresbestand: Een door Contractant aangeleverde logisch gescheiden verzameling van gegevens ten behoeve van e-mail marketing diensten, onder meer bestaande uit e-mail adressen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG.

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Mister Mail en de Contractant.
2.2 Algemene Voorwaarden van Contractant worden door Mister Mail uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Inhoud e-mailberichten en intellectueel eigendom
3.1 Voor zover er auteursrecht rust op een e-mailbericht van Contractant, blijft dit recht bij Contractant.
3.2 Mister Mail zal geen censuur toepassen op de inhoud van welk e-mailbericht dan ook dat van Contractant afkomstig is.
3.3 Voor zover er intellectuele eigendomsrechten rusten op het e-mailbestand, zoals auteursrechten en/of databankenrechten blijven deze rechten bij Contractant.
3.4 Contractant heeft te allen tijde de mogelijkheid om het opgebouwde e-mailbestand online in te zien en daarin mutaties aan te brengen.
3.5 Mister Mail zal geen gegevens van het e-mailbestand van Contractant ter beschikking stellen aan derden en/of aanwenden voor eigen gebruik anders dan beschreven in de Overeenkomst, tenzij zij gehouden is de gegevens ter beschikking te stellen op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak.
3.6 Wanneer Contractant e-mailadressen onderbrengt bij Mister Mail, draagt Mister Mail zorg voor een snelle implementatie en integratie van deze adressen, eventueel in het reeds door haar ten behoeve van Contractant beheerde e-mailbestand.
3.7 Contractant mag het beeldmerk van Mister Mail alleen gebruiken na voorafgaand overleg met Mister Mail, gevolgd door de schriftelijke toestemming voor dit gebruik van Mister Mail.

4 Rechten en verplichtingen van partijen
4.1 Mister Mail is niet gerechtigd om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Contractant het e-mailbestand van de Contractant te gebruiken voor het toezenden van commerciële mededelingen, zakelijke en huishoudelijke berichten of enige ander bericht. Eveneens is het Mister Mail op geen enkele wijze toegestaan om (delen van) het e-mailbestand in welke vorm dan ook te kopiëren, te verkopen, te verspreiden of aan derden ter beschikking te stellen.
4.2 Mister Mail zal geen enkele mededeling van welke aard en in welke vorm dan ook toevoegen aan de e-mailberichten van de Contractant.
4.3 Mister Mail zal zich inspannen de overeengekomen diensten ter beschikking te stellen. Mister Mail spant zich in om de optimale beschikbaarheid te bieden en de toegang te beveiligen tot bedrijfsgevoelige informatie afkomstig van of bestemd voor Contractant
4.4. Mister Mail is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de diensten van Mister Mail. Contractant is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, indien hij niet met deze wijzigingen akkoord wenst te gaan.
4.5 Mister Mail is gerechtigd haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud van die systemen. Mister Mail zal de buiten gebruikstelling en/of beperking van haar systemen vooraf aankondigen met inachtneming van een redelijke termijn.

4.6. Contractant dient zelf zorg te dragen voor deugdelijke hard-en software, randapparatuur en verbindingen om de aansluiting op het internet mogelijk te maken. Tevens is Contractant verantwoordelijk voor het controleren van de beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
4.7 E-mails, nieuwsbrieven en/of e-zines die middels de Diensten worden verspreid, worden verstuurd aan abonnees die zich vrijwillig hebben aangemeld. Contractant zal in haar relatie met Mister Mail op geen enkele wijze gebruik maken van of linken naar abonneebestanden die niet op een vrijwillige basis tot stand zijn gekomen.
4.8 Om onnodige serverbelasting te voorkomen dient Contractant ernaar te streven dat het aangeleverde e-mailbestand zoveel mogelijk gezuiverd is van dubbele en/of niet bereikbare adressen. Contractant is verplicht om hard-bouncers onmiddellijk uit de voor verzending gebruikte e-mailbestanden te verwijderen. Een hard-bouncer is gedifinieerd als een e-mailadres dat door de ontvangende mailserver van de Internet Service Provider wordt gedefinieerd als een niet bestaand adres. Mister Mail is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, in geval Contractant deze verplichting niet nakomt.

5 Verboden gedragingen
5.1 Contractant garandeert dat hij de Diensten niet zal gebruiken op (een van) de volgende wijzen:
5.1.1 Handelingen die in strijd zijn met enige wettelijke bepaling, de openbare orde of de goede zeden, of die op enige andere wijze onrechtmatig is;
5.1.2 Schending van enig (intellectueel eigendoms)recht van een derde;
5.1.3 Schending van enig enige intellectueel eigendomsrecht van Contractant;
5.1.4 Schending van bedrijfs- en/of handelsgeheim waarvan duidelijk is dat deze niet bestemd zijn voor openbaarmaking;
5.1.5 Enige vorm van ongevraagde (massa) mail, zoals spamming en kettingbrieven;
5.1.6 Het opzettelijk verspreiden van virussen of andere schadelijke, vernietigende bestanddelen;
5.1.7 Het onder minderjarigen verspreiden van content die nuditeit of pornografisch materiaal bevat.
5.2 Het is de Contractant niet toegestaan de Mister Mail Services te gebruiken om onbevoegd toegang te krijgen tot (delen van )netwerken en/of (delen van) computersystemen van Mister Mail en/of van derden, deze onrechtmatig te gebruiken, bijvoorbeeld om gegevensbestanden of programmatuur te beschadigen of daarmee te handelen in strijd met de wet, de goede zeden en de openbare orde.
5.3 Indien Contractant een van de onder 5.1 en 5.2 genoemde verboden handelingen verricht of een redelijk vermoeden daarvan bestaat, is Mister Mail gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen.
5.4 Indien achteraf blijkt dat de Overeenkomst onterecht is opgeschort of beëindigd zal Mister mail de diensten hervatten zonder schade of kosten aan de Contractant verschuldigd te zijn.

6 Betaling
6.1 Voor faciliteiten en diensten die Mister Mail aan Contractant levert, is Contractant aan Mister Mail de in de Overeenkomst genoemde vergoeding verschuldigd. Deze bedragen zullen verhoogd worden met BTW.
6.2 Mister Mail brengt de verschuldigde bedragen door middel van een nota aan de Contractant in rekening. De betaling dient te geschieden op de wijze als op de nota vermeld en binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.3 Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door Mister Mail is ontvangen.
6.4 Indien Contractant van mening is dat het in rekening gebrachte bedrag onjuist is, dient hij zijn bezwaren voor de vervaldatum van de nota aan Mister Mail schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de rekening definitief wordt.

7 Zekerheidsstelling
7.1 Indien er op grond van algemene en bijzondere feiten en/of omstandigheden in redelijkheid twijfel bestaat of de (aspirant) Contractant aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft Mister Mail het recht van de (aspirant) Contractant een voorschot te verlangen.

8 Wijziging van voorwaarden en tarieven
8.1 Mister Mail heeft het recht deze algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van een reeds gesloten Overeenkomst. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking veertien (14) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum indien zulks in de bekendmaking is vermeld.
8.2 Voorts kunnen partijen schriftelijk in onderlinge overeenstemming van deze voorwaarden afwijken.
8.3 Behoudens het gestelde gelden de wijzigingen ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.
8.4 De wijzigingen treden veertien (14) dagen na de bekendmaking in werking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld.
8.5 Indien Contractant een wijziging niet wenst te accepteren, is hij gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden of tarieven van kracht worden. De opzegging dient te geschieden voordat de nieuwe voorwaarden of tarieven van kracht worden.

9 Duur
9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en heeft een minimumduur van een (1) jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst, tenzij Mister Mail met Contractant schriftelijk een andere periode tegen nader vast te stellen voorwaarden is overeengekomen.
9.2 De Overeenkomst kan uitsluitend tegen en na het verstrijken van de minimumduur als genoemd in lid 1 van dit artikel worden opgezegd op de gronden en op de wijzen zoals bepaald in deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst, tenzij Mister Mail met Contractant schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 De opzegtermijn voor Contractant bedraagt minimaal twee (2) maanden of zo langer dan nodig om tegen het einde van de maand op te zeggen. De opzegtermijn vangt niet eerder aan dan op de datum dat Mister Mail de schriftelijke mededeling van de opzegging heeft ontvangen.
9.4 Na beëindiging van de Overeenkomst zal Contractant op verzoek van Mister Mail alle door Mister Mail ter beschikking gestelde voorzieningen en materialen retourneren binnen de alsdan afgesproken termijn.
9.5 Na beëindiging van de Overeenkomst zal Contractant het gebruik van de naam, het beeldmerk en alle overige van Mister Mail afkomstige materialen met onmiddellijke ingang stopzetten. Indien en voor zover hier niet aanwordt voldaan, verbeurt Contractant een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete van maximaal 500 euro voor elke dag dat zij niet voldoet aan het in artikel 10.4 en 10.5 gestelde.

10 Beëindiging van de Overeenkomst door Mister Mail
10.1 Mister Mail heeft het recht om de overeenkomst met Contractant met inachtneming van een termijn van een (1) maand schriftelijk of per e-mail zonder opgave van redenen op te zeggen.
10.2 Mister Mail heeft het recht om de Overeenkomst met Contractant schriftelijk of per e-mail met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien blijkt dat:
10.2.1 De aangeboden informatie van Contractant in belangrijke mate afwijkt van de afgesproken informatie
10.2.2 Contractant zich schuldig maakt aan enige vorm van oneigenlijk en/of onrechtmatig gebruik van de Diensten als genoemd in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
10.2.3 Contractant niet op tijd het verschuldigd bedrag betaalt, conform de aangegane Overeenkomst.

11 Beëindiging door Contractant
11.1 Indien door de kwaliteit van de dienstverlening door Mister Mail de continuïteit, de beveiliging van het e-mailbericht en/of het eenzijdig verzenden in het geding komt, is Contractant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
11.2 Contractant is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, in geval Mister Mail herhaaldelijk haar verplichtingen niet nakomt en deze tekortkomingen de ontbinding van de Overeenkomst rechtvaardigen, ongeacht of deze omstandigheden binnen of buiten de macht van Mister Mail liggen.

12 Contractsoverneming
Contractant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mister Mail.

13 Privacy
13.1 Door het leveren van Diensten zal Mister Mail persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Contractant. Contractant zal met betrekking tot zulke verwerking dan ook te allen tijde en onder alle omstandigheden aangemerkt worden als verantwoordelijke in de zin van de AVG. Mister Mail zal uitsluitend handelen als bewerker in de zin van de AVG. Het verwerken van persoonsgegevens zal gebeuren in overeenstemming met geldende wetten en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen de AVG.
13.2 Mister Mail zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

14 Beveiliging
14.1 Mister Mail zal zich inspannen adequate organisatorische en technische maatregelen te treffen ter beveiliging van het e-mailbestand van de Contractant.
14.2 Contractant zal geheimhouding en zorgvuldigheid betrachten bij het gebruik van beveiligde gegevens, als nader omschreven in de Overeenkomst
14.3 Contractant moet de door Mister Mail aan Contractant verstrekte gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens geheim houden. Mister Mail is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens en mag er van uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de verstrekte inloggegevens ook daadwerkelijk Contractant is. Zodra Contractant weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en andere inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Contractant Mister Mail daarvan direct op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Contractant om direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen.

15 Aansprakelijkheid
15.1 Voor zover in de Overeenkomst ten aanzien van een bepaald onderwerp niet van het bepaalde in dit artikel is afgeweken, geldt de navolgende regeling met betrekking tot de aansprakelijkheid, voortvloeiend uit enige tekortkoming in de nakoming van een verbintenis op grond van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst tussen Mister mail en de Contractant
15.2 Mister Mail is niet aansprakelijk voor schade welke de andere Partij heeft geleden door welke oorzaak dan ook, tenzij de aansprakelijkheid en de als gevolg daarvan ontstane schade zijn ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van Mister Mail.
15.3 De totale aansprakelijkheid van Mister Mail, uit welke hoofde dan ook, en in het bijzonder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad, dan wel garantieverplichting is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Diensten overeengekomen prijs (excl. btw) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt met een maximum van 10.000 euro per kalenderjaar. Indien overeengekomen is dat de vergoedingen die Contractant verschuldigd is worden berekend op basis van nacalculatie, zal voornoemde aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat Mister Mail in rekening zou brengen indien facturatie zou geschieden op het moment dat de tekortkoming zich voordeed.
15.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Mister Mail te herstellen of op
te heffen, zodat de prestatie van Mister Mail wel aan de Overeenkomst beantwoordt, alsmede de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan
15.5 Mister Mail is niet aansprakelijk voor alle andere schade dan directe schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade die voortvloeit uit (gebruik van) de Diensten, zoals gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en kosten van herstel van gegevens die geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan.
15.6 Indien zich een schadegeval voordoet, dient Contractant dat binnen 4 (vier) weken schriftelijk aan Mister Mail te melden. Doet Contractant dat niet, dan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
15.7 Ten aanzien van Contractant is artikel 6:271 BW uitgesloten.

16 Overmacht
16.1 In geval van overmacht aan de zijde van Mister Mail worden de verplichtingen van Mister Mail opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming door Mister Mail van de verbintenis verhinderen en die niet aan Mister Mail zijn toe te rekenen. Hieronder zijn onder andere begrepen storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoon- en/of kabelnet van telecommunicatie- en andere infrastructuuraanbieders, uitval van elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht van Mister Mail liggen.

17 Vrijwaring
17.1 Contractant vrijwaart Mister Mail voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of samenhangend met:
17.1.1 De content die door Mister Mail ten behoeve van de Contractant wordt verspreid door middel van de Diensten;
17.1.2 Het gebruik door Contractant van de overeengekomen diensten;
17.1.3 De overtreding van Contractant van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst;
17.1.4 Schending van intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

18 Toepasselijk recht
18.1 Deze algemene voorwaarden en de onderliggende Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen worden eveneens naar dit recht beoordeeld
18.2 Eventuele geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Maastricht.